Soutěžní podmínky a pravidla

Jak se zapojit

 1. Vyfoťte fotku s tématem Česko je super! Tak to vyfoť!
 2. Nahrajte tuto fotku na vlastní instagramový účet a doplňte ji hashtagem #souteznemenilbych anebo pod příspěvek na facebookové stránce www.facebook.com/spolecnestoleti Soutěž neměnil bych a pak už jen čekejte, jestli vyhrajete.
 3. Na začátku října vybere porota složená z předních českých fotografů, novinářů a osobností showbusinessu celkem 30 nejlepších fotek.

PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE #SOUTEZNEMENILBYCH

1. Organizátor soutěže, pořadatel soutěže, soutěžní období

Pořadatelem soutěže je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace se sídlem Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, IČO 49277600 (dále jen „pořadatel“).

Organizačním a technickým zajištěním soutěže je pověřena společnost Piranha Film, s.r.o., se sídlem: Spálená 27, 110 00 Praha 1, IČ: 26904951, DIČ: CZ 26904951, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170758 (dále jen „organizátor“).

Předmětem organizace je soutěž s názvem Vyfoť, proč miluješ Česko, (dále jen „soutěž“), a to v období od 25. 5. 2018 do 15. 9. 2018 (dále jen „soutěžní období"). Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách www.spolecnestoleti.cz

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce www.spolecnestoleti.cz. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Pouze tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná.

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a systémem vyhodnocení. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem, organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

Tato soutěž je určena osobám starším 13 let, které mají trvalé bydliště na území České nebo Slovenské republiky. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří nedodají fotografie s požadovanými parametry a kteří na dotázání pořadatele či organizátora nesdělí svůj věk pro možnost vyhodnocení soutěže. Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

 

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

na instagramu:

soutěžící umístí na svůj instagramový účet fotografii, jejímž je autorem, a doplní ji hashtagem #souteznemenilbych

na facebooku

soutěžící vloží svoji fotografii do komentářů soutěžního příspěvku označeného Soutěž neměnil bych na fcb stránce www.facebook.com/spolecnestoleti.

Datem pro přijetí poslední přihlášky je 15. 9. 2018, 23:59hod.

Odesláním/vložením fotografie, použitím soutěžního hashtagu potvrzuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže.

Soutěžní fotografie musí splňovat tato kritéria:

 1. Zachycení motivu na téma Česko je super! Tak to vyfoť!
 2. Fotografie musí vzniknout v České či Slovenské republice.
 3. Neexistuje omezení pro konkrétní situaci ani zaměření fotografie (krajina, portrét, sport, zvíře, akce atd.).
 4. Musí být pořízena výhradně osobou, která se do soutěže hlásí.

K účasti v soutěži jsou způsobilé pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria a současně žádným způsobem neporušují tato pravidla, zákony České republiky či neohrožují dobré mravy a dobré jméno pořadatele či organizátora.

Pokud soutěžící přihlásí do soutěže fotografii, na které budou zachyceny jakékoli osoby odlišné od soutěžícího, bere soutěžící na vědomí, že nesmí nijak narušit ani omezit jakákoli práva těchto osob, zejména práva osobnostní, a smí tak učinit jen s výslovným souhlasem těchto osob. Soutěžící přihlášením fotografie do soutěže prohlašuje, že práva a souhlasy případných osob zachycených na fotografii má řádně vypořádané a zajištěné. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za případné právní komplikace plynoucí z neoprávněného užití fotografií zachycujících třetí osoby.

 

5.    Určení výherců

Všechny přihlášky/fotografie splňující kritéria fotosoutěže (viz bod 4 těchto pravidel) budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou.

Výherci budou určeni tímto způsobem:

Soutěž je otevřená všem, i začínajícím fotoamatérům. Hodnotí se nápad, kreativita a/nebo provedení. Rozhodujícím hodnotícím prvkem tedy nemusí být formální fotografická kvalita.

 • Porota nejprve vybere shortlist 200 nejlepších fotografií. U těchto fotografií budou autoři kontaktovaní za účelem zjištění jejich věku. Osloveni budou maximálně dvakrát během pěti pracovních dnů po vyhlášení tohoto shortlistu. Podle této informace budou rozděleni do kategorií: A) Do 18 let, B) do 25 let a C) nad 25 let.
 • V jednotlivých kategoriích potom odborná porota vybere vždy 10 výherců, mezi které budou rozděleny ceny popsané v bodě 6 těchto pravidel, a to podle určeného pořadí.

Členy odborné poroty jsou přední čeští fotografové, novináři a osobnosti showbusinessu.

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo na změnu obsazení odborné poroty.

Přihlášením se do soutěže dává soutěžící bezvýhradní souhlas se systémem vyhodnocení soutěže, tedy s tím, že k rozhodování dochází na základě subjektivního zhodnocení fotografií členy odborné poroty.

6.    Ceny a jejich předání

Pořadatel a ostatní partneři soutěže věnovali do soutěže tyto ceny:

fotokurzy, zážitkové poukazy, věcné ceny, fotografickou techniku, knihy, DVD - v souhrnné hodnotě nad 100.000 korun.

Vyhlášení vítězů fotografické soutěže proběhne na cestovatelském festivalu Tourfilm, který probíhá 4. - 7. 10. 2018 v Karlových Varech.

Výherce bude na svém facebookovém účtu anebo instagramovém účtu použitém při přihlášení do soutěže kontaktován organizátorem pro dohodnutí způsobu předání výhry, a to maximálně pětkrát během deseti pracovních dnů následujících po vyhlášení výsledků soutěže. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti (u mladších 15 let tento doklad předloží zákonný zástupce), na kterém je uvedeno jméno a příjmení shodné s údaji použitými při přihlášení do soutěže. Výhru může soutěžící převzít přímo na festivalu Tourfilm, nebo mu bude doručována prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo se výherce odmítne prokázat shora popsaným způsobem nebo výherce odmítne výhru převzít, ztrácí právo na výhru. Nepodaří-li se výherce kontaktovat či mu výhru předat dle těchto pravidel do 15. 11. 2018, zůstává cena v držení organizátora.

Výherci budou zveřejněni nejpozději 15. 10. 2018 na webových a facebookových stránkách soutěže.

7.    Práva a povinnosti

Přihlášením se do soutěže dává soutěžící pořadateli a organizátorovi souhlas se zveřejňováním soutěžních snímků v rámci propagace soutěže, festivalu Tourfilm a kampaně CS100.

Pořadatel a organizátor se zavazují uvádět při zveřejnění snímku jeho autora.

Soutěžící dává pořadateli a organizátorovi souhlas s uspořádáním výstavy, jejíž součástí bude přehlídka nejlepších snímků z této soutěže.

Soutěžící se zavazuje dodatečně poslat pořadateli či organizátorovi oceněnou fotografii v nejvyšší možné kvalitě, pokud k tomu bude pořadatelem či organizátorem vyzván.

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení těchto pravidel soutěže soutěžícím.

Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti (případně jeho zákonný zástupce).

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění.

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů.

Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která výherci přísluší.

Výhry nejsou právně vymahatelné.

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla/e-mailové nebo poštovní adresy či elektronického účtu u platforem Instagram anebo facebook nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

Pořadatel, organizátor či partneři soutěže zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

8.     Autorské právo

Soutěžící prohlašuje, že je jediným autorem fotografie zaslané do této soutěže. Soutěžící přihlášením a zveřejněním fotografie poskytuje pořadateli a organizátorovi bezúplatně právo fotografii užít, a to bez jakéhokoliv omezení časového, místního, množstevního či způsobem užití. Současně jsou pořadatel a organizátor oprávněni v případě potřeby fotografii libovolně upravovat, spojit ji s jinými díly nebo ji zařadit do souborného díla.

Soutěžící prohlašuje, že účastí v soutěži dle těchto pravidel neporušil práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského, osobnostních práv a práv průmyslového vlastnictví, případně z jakýchkoli jiných práv. V případě, že by toto prohlášení bylo nepravdivé, je za jakékoli porušení práv třetích osob odpovědný výhradně soutěžící.

9.    Souhlas se zpracováním osobních údajů podle pravidel GDPR

Nezbytnou podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je poskytnutí osobních údajů soutěžícího organizátorovi (společnosti Piranha Film, s.r.o.) – e-mailové adresy, adresy instagramového či facebookového účtu, telefonního čísla  a v případě soutěžícího, jehož fotografie byla vybrána do shortlistu (viz bod 5. odst. 1), pak i věk soutěžícího. Bez poskytnutí shora popsaných osobních údajů je účast soutěžícího vyloučena, a to z organizačních důvodů – soutěžícího by totiž nebylo možné identifikovat, kontaktovat, zařadit do soutěžní kategorie, organizátor by nemohl ověřit platnost účasti soutěžícího v soutěži a soutěžícímu by nemohla být předána případná výhra.

Svou účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových a facebookových stránkách pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a sdělování výsledků soutěže veřejnosti.

Soutěžící má v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na:

 • odvolání souhlasu se zpracováním osobního údaje, pokud byl osobní údaj zpracováván na základě takového souhlasu,
 • přístup k osobnímu údaji, opravu osobního údaje, výmaz osobního údaje, žádat omezení zpracování osobního údaje,
 • přenositelnost osobního údaje,
 • vznesení námitky proti zpracování osobního údaje (námitka se vznáší u organizátora),
 • podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

a případně další práva založená právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů.

K osobním údajům budou mít přístup organizátor a jeho zaměstnanci, pořadatel a jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, a to pouze v souladu s  právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů a při současném poskytnutí záruky, že nedojde k zásahu do práv subjektů údajů. Třetí osoby mohou mít přístup k osobním údajům jen po nezbytně nutnou dobu, v nezbytně nutném rozsahu, a pokud to bude nutné pro dosažení shora popsaného účelu zpracování osobních údajů a pro splnění podmínek a organizátorových povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících problematiku ochrany osobních údajů či jiných právních předpisů.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem organizace a propagace soutěže.

Pro případ, že se soutěžící stane výhercem, dává soutěžící pořadateli a organizátorovi, v souladu s právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů a s ust. §§ 84–90 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel či organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytnou.

 Soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s tím, aby jeho fotografie byly prezentovány bezúplatně ve výstupech soutěže, jako jsou například články v médiích, prezentací na výstavách, tiskem v knize anebo brožuře atp.

Osobní údaje budou organizátorem zpracovávány nanejvýš po dobu 3 měsíců  od skončení soutěže.